Policy för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö

Policyn är anpassa för organisationens affärsidé och verksamhet, innehåller åtagande om att uppfylla krav och om ständig förbättring samt åtagande och förebyggande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljörisker.

 

KVALITET

Tumba Byggtjänst skall ha bästa möjliga kvalitet i sitt utförande genom att:

 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet
 • Uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vi ska sträva efter att överträffa våra kunders krav.
 • Se till att våra egna resurser har rätt kompetens.
 • Följa de lagar och förordningar som finns avseende kvalitet

 

MILJÖ

Tumba Byggtjänst skall värna om miljön genom att:

 • Verka för en god hushållning av naturens resurser och aktivt arbeta för att minska negativ miljöpåverkan.
 • Ha aktiva val av miljövänliga och kretsloppsanpassade material genom BVB och Sunda Hus.
 • Ha hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda våra medarbetare.
 • Följa de lagar och föreskrifter samt övriga krav gällande miljö.
 • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet

 

ARBETSMILJÖ

Tumba Byggtjänst skall ha god arbetsmiljö genom att:

 • Ha välskötta och städade arbetsplatser
 • Ha rätta arbetsverktyg och arbetsmetoder
 • Följa de lagar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi systematiskt går igenom vårt miljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Upprätta riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras
 • Arbeta för att få en arbetsmiljö som av alla ska uppfattas som fysisk, psykisk och organisatorisk.